Zespół PIKUUPPP

przeczytanie tekstu zajmie około 2 min

Wprowadzenie w życie rozporządzenia w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej wymaga od kadry pedagogicznej wzmożonego wysiłku, pomysłu oraz zmierzenia się z barierami wewnętrznymi i zewnętrznymi z jakimi spotykają się nasi wychowankowie. Głównym celem pracy zespołu jest planowanie i koordynowanie udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej (PiKUUPPP).

Zaś do naszych zadań należy w szczególności:

  • ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe, edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia;
  • określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej;

Zespół opracowuje indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (czyli w przypadku naszych wychowanków – wszystkich uczniów). Jednym z najważniejszych celów pracy zespołu jest integrowanie działań w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi. W praktyce oznaczać to powinno stosowanie jednakowych zasad postępowania z uczniem przez wszystkich nauczycieli, wychowawców, wykorzystywanie właściwych strategii nauczania, respektowanie zaleceń sformułowanych w orzeczeniu, informowanie się o wynikach diagnozy, postępach i trudnościach ucznia.

Pierwszy Zespół PiKUUPPP w bieżącym roku szkolnym odbył się w naszym ośrodku 29.09.2023 r.

Z uwagi na konieczność skrupulatnego omówienia sytuacji każdego z naszych wychowanków dokończony w dniu 03.10.2023 r. Wnioski Zespołu zostały przekazane wychowankom na uroczystym apelu. O negatywnych konsekwencjach nieprawidłowego funkcjonowania nie ma się co rozpisywać; gratulujemy jednak podopiecznym, którzy wykazali się regulaminowym zachowaniem, dzięki któremu zostali nagrodzeni pochwałą.

Comments are closed.