Zasady współpracy z rodzicami i opiekunami wychowanków w ZPR-S Oława

przeczytanie tekstu zajmie około 6 min

W pełnym procesie edukacyjno-wychowawczym bardzo istotne jest pełne współdziałanie wszystkich podmiotów, nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów, poradni psychologiczno-pedagogicznych i rodziców. Na rodzicach spoczywa bardzo duży obowiązek wychowawczy, opiekuńczy i wspierający działania placówki. Istotne jest, aby nasi wychowankowie nie tracili kontaktu z domem rodzinnym, ale wspierani przez placówkę poprawiali relacje.

Dzięki pełnej i ścisłej współpracy możliwe będzie takie oddziaływanie wobec wychowanków, które da także pozytywne efekty po zakończeniu ich pobytu w placówce.

Na obecną chwilę większe zainteresowanie rodziców i opiekunów odnośnie zachowania i funkcjonowania w placówce wychowanków jest po stronie MOS Oława. Niestety w większości przypadków kontakt rodzica z dzieckiem ogranicza się do kontaktów telefonicznych. Sporadyczne są przyjazdy rodziców do placówki w celu zasięgnięcia informacji na temat funkcjonowania i postępów ich dziecka. Bardzo często dochodzi do całkowitego scedowania pełnej opieki nad dzieckiem na placówkę. Związane jest to także z opieka zdrowotną, profilaktyczną. Nieodosobnione też są przypadki, że w chwilach problemów wychowawczych typu niepowroty, zażywanie środków zmieniających świadomość itp. rodzice staja się bezsilni. Dlatego też celem komisji jest opracowanie standardów dotyczących zacieśnienia współpracy placówki z rodzicami i opiekunami prawnymi wszystkich wychowanków.

Cel ten realizowany będzie w trzech obszarach:

1. Wyposażenie wychowanka nowoprzyjętego oraz kompletność wymaganej dokumentacji

2. Kontakty rodziców z placówką oraz organizacja szkoleń i warsztatów dla rodziców

3. Opieka zdrowotna i opieka w czasie wizyt u lekarzy i specjalistów

W obszarze I

 Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest wyposażyć nowoprzyjętego wychowanka w:

– podstawowe środki higieny, (co najmniej dwa ręczniki, mydło, pasta do zębów, szczoteczka, szampon do włosów),

– co najmniej trzy zmiany bielizny (skarpetki, koszulki, majtki),

– stosowną odzież sezonową, dostosowaną do pory roku (ze szczególnym uwzględnieniem odzieży przeciwdeszczowej i zimowej),

– stosowne obuwie (klapki kąpielowe, obuwie sportowe, obuwie wyjściowe – w tym zimowe),

– stosowny ubiór przeznaczony na uroczystości szkolne, państwowe i kościelne (biała koszula, odpowiednie spodnie),

– środki biurowe (długopisy, ołówki, kolorowe przybory piśmiennicze, gumka, linijka, ekierka, cyrkiel, zeszyty przedmiotowe),

– w razie potrzeby komplet leków zalecony przez lekarza, oraz organizer na leki (7 dniowy)

Wyżej wymienione środki należy uzupełniać na bieżąco w miarę potrzeb wychowanka.

Ponadto rodzic / opiekun prawny zobowiązany jest dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty wymagane przez placówkę wg poniższej listy:

– orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna )

– inne orzeczenia ( jeśli zostały wydane )

– odpis aktu urodzenia ( Urząd Stanu Cywilnego )

– potwierdzenie zameldowania na pobyt stały ( Urząd Miasta, Gminy , Biuro Meldunkowe )

– zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pobytu w placówce i chorobach przewlekłych (lekarz rodzinny ) – dotyczy pobytu w MOS Oława

– zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia psychicznego i aplikowanych lekach (w przypadku kontaktu ze specjalistą )

– wypisy ze szpitala ( w przypadku pobytu w placówkach leczniczej )

– opinie psychologiczno-pedagogiczne ( jeśli zostały wydane )

– opinia pedagoga lub wychowawcy ze szkoły macierzystej (poprzedniej)

– opinia kuratora ( jeśli jest prowadzony nadzór ) – tu akapit nowy karta zdrowia (szkoła macierzysta)

– karta szczepień (tam gdzie została złożona: NZOZ, lub przychodnia rejonowa)

– ostatnie świadectwo szkolne (świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i/lub świadectwo ukończenia poprzednich klas), oceny cząstkowe z poprzedniej szkoły (semestralne i/lub w trakcie trwania roku szkolnego), a w szczególnych przypadkach– ze wszystkich placówek i szkół, w jakich wychowanek pobierał naukę,

– wyniki sprawdzianu szóstoklasisty,

– ewentualną inną dokumentację stwierdzającą uprawnienie do kontynuowania nauki w klasie wyższej,

W obszarze II

A. Odnośnie stałego kontaktu z placówką poza regularnymi kontaktami telefonicznymi z dzieckiem należy:

– powiadamiać placówkę o zamiarach niepowrotu dziecka do placówki,

– dostarczać informacji o wiadomych losach dziecka i ewentualnym miejscu przebywania w przypadku ucieczki dziecka z placówki,

– informować placówkę o zachowaniu dziecka podczas pobytu na przepustce,

– uczestniczyć w zebraniach rodziców (śródrocznych i rocznych).

B. W placówce ustala się stałe konsultacje dla rodziców i opiekunów. Konsultacje odbywać się będą raz w miesiącu??? w terminach podawanych na początku każdego roku szkolnego. Celem konsultacji jest stała współpraca między rodzicami i opiekunami a odpowiednimi pracownikami placówki.

Podczas konsultacji rodzice/opiekunowie prawni mogą zasięgnąć informacji o funkcjonowaniu dziecka w placówce od: wychowawcy klasy, psychologa, pedagoga i wychowawcy wiodącego odpowiedniej grupy.

Konsultacje mogą mieć formę telefoniczną (dla rodziców mieszkających w znacznej odległości od placówki), bądź kontaktu osobistego – po wcześniejszym potwierdzeniu przybycia.

C. W placówce w ciągu roku szkolnego organizowane będą warsztaty i szkolenia dla rodziców – w terminach zbieżnych z terminami konsultacji. Warsztaty organizowane będą przez odpowiednich pracowników pedagogicznych placówki. Dokładna tematyka i forma warsztatów podawana będzie w trakcie roku szkolnego – z uwzględnieniem aktualnych potrzeb rodziców i opiekunów. 

Wszystkie informacje dotyczące konsultacji, szkoleń i warsztatów dla rodziców będą umieszczane i aktualizowane na stronie internetowej placówki www.zprs.olawa.pl w dziale „dla rodziców” oraz w aktualnościach). Informacji o organizowanych warsztatach rodzice i opiekunowie mogą także zasięgać poprzez kontakt telefoniczny z placówką.

D. Rodzice korzystający z poczty elektronicznej – mogą być na własną prośbę informowani za jej pomocą – o funkcjonowaniu dziecka oraz kontaktować się z poszczególnymi pracownikami placówki – po podaniu własnego adresu poczty elektronicznej.

W obszarze III

 Zgodnie z obowiązkami rodzica, wynikającymi z przepisów statutowych – rodzic ma obowiązek:

– dostarczyć kompletną dokumentację odnośnie schorzeń, aktualnych leczeń i opieki zdrowotnej przez wyspecjalizowane placówki,

– dostarczyć informacji o pobieranych przez wychowanka lekach i okresie ich przyjmowania,

– dostarczyć informacji na temat przebytych chorób, alergii itp.,

– uzupełniać stosowne leki przyjmowane przez wychowanka w terapiach długoterminowych,

– zapewnić sprzęt okulistyczny i ortopedyczny – zgodnie z zaleceniami lekarza,

– zapewnić opiekę dziecku podczas zaleconych badań i wizyt lekarskich – zwłaszcza specjalistycznych (dotyczy to rodziców z terenu Oławy, Brzegu, Jelcza-Laskowic, Strzelina i okolic o nieznacznej odległości od placówki),

– w razie choroby wychowanka – niezwłocznie powiadomić placówkę o tej chorobie,

– zapewnić zaopatrzenie w leki w przypadku powrotu do placówki wychowanka podczas przebywania na zwolnieniu L-4 (za zgodą Dyrektora placówki, bądź osoby upoważnionej)