Deklaracja dostępności ZPR-S Oława

przeczytanie tekstu zajmie około 4 min

Zespół Placówek Resocjalizyjno – Socjoterapeutycznych w Oławiez obowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.


Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu
Placówek Resocjalizyjno – Socjoterapeutycznych w Oławie.


Data publikacji strony internetowej: 01.09.2021
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 29.10.2021

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
– serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych
dokumentów word ( nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury lub są skanami
dokumentów); w miarę możliwości będziemy to poprawiać i dokładać starań, aby nowe
dokumenty były przygotowywane poprawnie;
– nie wszystkie narzędzia służące prezentacji elementów multimedialnych niosących treść są dostępne bez użycia myszki (za pomocą klawiatury).

Wyłączenia w dostępności:

– mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Wprowadzone ułatwienia dostępności:

– wyłączenie animacji na stronie

– nawigacja za pomocą klawiatury

– oznaczanie nagłówków na stronie

– zmiana rozmiaru fontu na stronie

– powiększanie i zmniejszanie widoku strony (poza widokiem mobilnym strony)

– zmiana koloru tła strony

– kontrast jasny (niedostępny w „trybie ciemnym”)

– kontrast ciemny

– oznaczanie linków na stronie (zakreślenie)

– podkreślanie linków na stronie

– przywracanie opcji do ustawień wyjściowych

– tryb ciemny strony (tzw. „dark mode”)

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paweł Kałużny, pawel.kaluzny@mos.olawa.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71 31 33 744. Tą sama drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA:

Budynek: Zespół Placówek Resocjalizacyjno – Socjoterapeutycznych w Oławie.
Adres: ul.Kutrowskiego 31 a, 55-200 Oława, tel. 71 31 33 744.
Placówka znajduje się na piętrze drugim, trzecim oraz czwartym.
Placówka posiada trzy wejścia i trzy klatki schodowe.

 1. Do wejścia głównego prowadzą schody i podjazd dla wózków.
 2. Do wejścia bocznego do klatki schodowej prowadzą schody.
 3. Do wejścia z tyłu budynku – prowadzą schody i podjazd dla wózków.
 4. Placówka posiada windę (od strony wejścia z tyłu budynku).
 5. Ponadto istnieje możliwość umówienia się z klientem na parterze budynku.
 6. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i
  słabowidzące.
 7. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na I piętrze budynku.
 8. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 9. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 10. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem
  przewodnikiem.