Przyjęcie dziecka do placówki

przeczytanie tekstu zajmie około 2 min

Wychowankowie przyjmowani są do placówki na podstawie poniższych rodzajów skierowań:

– do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii – MOS

– wewnętrzne – na podstawie atr.71b uoso na wniosek rodzica poprzez skierowanie Starosty właściwego dla miejsca zamieszkania wychowanka.

– do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego – MOW

– centralne poprzez ORE (Ośrodek Rozwoju Edukacji) 

– oraz na postawie postanowienia Sądu o zastosowaniu środka wychowawczego w postaci umieszczenia w młodzieżowym ośrodku wychowawczym

Dokumenty niezbędne do przyjęcia dziecka do MOS (w nawiasie instytucje odpowiedzialne na wystawienie stosownego dokumentu) :

– skierowanie właściwego Starosty Oławskiego (Powiat Oławski – tel. 0 71 301 15 68 , 55 – 200 Oława, ul. 1 Maja 1, pok. 315, IIIp, BIP Starostwa Powiatowego

– wniosek rodzica,

– posiadane opinie psychologiczno – pedagogiczne (Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna)

– odpis aktu urodzenia (Urząd Stanu Cywilnego)

– potwierdzenie zameldowania na pobyt stały (Urząd Miasta, Gminy, Biuro Meldunkowe)

– orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) 

– inne orzeczenia – jeśli zostały wydane

– dokumentacja zdrowotna, w tym zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pobytu w MOS i chorobach przewlekłych (lekarz rodzinny) wraz z informacją od lekarza o przyjmowanych lekach

– zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia psychicznego i aplikowanych lekach – w przypadku kontaktu ze specjalistą

– wypisy ze szpitala – w przypadku pobytu w placówkach leczniczych

– dokumentacja szkolna, w tym ostatnie świadectwo szkolne

– aktualny wykaz ocen i frekwencji (dotyczy przyjęcia w trakcie roku szkolnego)

Zobacz również: procedura przyjęcia dziecka do MOS Oława na wniosek rodzica/opiekuna prawnego.

Podczas przyjęcia Waszego syna/podopiecznego do naszej placówki, zostaniecie Państwo poproszeni o wypełnienie stosownych oświadczeń, zgód i ankiet oraz wniosku o urlopowanie.

Z doświadczenia wiemy, że niektóre z pojawiających się w ankietach pytań przysparzają Państwu problemów i wymagają dłuższego zastanowienia, dlatego jeśli macie Państwo taką możliwość, prosimy o wcześniejsze ich wypełnienie.

Zdecydowanie przyspieszy to przyjęcie nieletniego.

Tutaj znajdują się wzory dokumentów niezbędnych przy przyjęciu dziecka do placówki.