Zadania MOW

przeczytanie tekstu zajmie około 2 min

Przeznaczenie MOW Oława

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze są prowadzone dla dzieci i młodzieży: niedostosowanych społecznie wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania, pomocy psychologiczno-pedagogicznej i resocjalizacji -jako resocjalizacyjno-wychowawcze;
– Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Oławie przyjmuje chłopców z normie intelektualnej realizujących obowiązek szkolny w Szkole Podstawowej.
– W skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Oławie wchodzi Szkoła Podstawowa nr 2

Realizacja zadań MOW Oława


Do zadań młodzieżowego ośrodka wychowawczego należy eliminowanie przejawów niedostosowania społecznego oraz przygotowanie wychowanków do samodzielnego i odpowiedzialnego życia po opuszczeniu ośrodka, zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi. Zadania te są realizowane przez:
1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych i zainteresowań wychowanków;
2) udział wychowanków w zajęciach:
a) umożliwiających nabywanie umiejętności życiowych i społecznych ułatwiających prawidłowe funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności po opuszczeniu ośrodka: – resocjalizacyjnych – w przypadku wychowanków niedostosowanych społecznie, – socjoterapeutycznych – w przypadku wychowanków zagrożonych niedostosowaniem społecznym, – profilaktyczno-wychowawczych, – rewalidacyjnych – w przypadku wychowanków niepełnosprawnych, – innych o charakterze terapeutycznym,
b) sportowych, turystycznych i rekreacyjnych, w tym zajęciach organizowanych na świeżym powietrzu, o ile pozwalają na to warunki atmosferyczne,
c) kulturalno-oświatowych,
d) rozwijających zainteresowania;
3) zapewnienie wsparcia wychowankom w okresie poprzedzającym opuszczenie ośrodka.
Młodzieżowy ośrodek wychowawczy organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną i udziela jej zgodnie z przepisami wydanymi ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Zajęcia resocjalizacyjne, socjoterapeutyczne i profilaktyczno-wychowawcze są ukierunkowane w szczególności na:
1) wspieranie wychowanków nowo przyjętych;
2) rozwijanie mocnych stron i zainteresowań wychowanków odpowiednio do ich możliwości psychofizycznych;
3) kształtowanie kompetencji indywidualnych i społecznych wychowanków oraz przygotowanie ich do samodzielnego funkcjonowania w życiu dorosłym i aktywności zawodowej

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy przeznaczony jest wyłącznie dla dzieci i młodzieży, wobec której Sądy Rodzinne i Nieletnich zastosowały (w trybie Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich) środek wychowawczy w postaci umieszczenia w młodzieżowym ośrodku wychowawczym . Do placówki wychowankowie kierowani są przez właściwego do miejsca zamieszkania starostę na podstawie wskazania Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie (centralne kierowanie poprzez ORE).

W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym wychowankowie mogą przebywać tylko do osiągnięcia pełnoletniości , a w wyjątkowych wypadkach do ukończenia klasy w roku szkolnym , w którym osiągnie pełnoletniość zgodnie z wydanym przez sąd stosownym postanowieniem.