Procedura przyjęcia dziecka do placówki

przeczytanie tekstu zajmie około 2 min

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii przeznaczony jest dla chłopców zagrożonych niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem, wymagających specjalnej organizacji nauki i metod wychowania.

Przyjęcie wychowanka do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, należącego do Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Oławie może nastąpić na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego z zastosowaniem poniższych, kroków:

1. Kontakt telefoniczny lub osobisty z dyrektorem, wicedyrektorem lub pedagogiem, MOS Oława, w celu zweryfikowania czy jest wolne miejsce w danej klasie (telefon: 71-31-33- 744)

2. Osoby zajmujące się przyjęciami umówią się z Państwem na spotkanie wstępne, które odbędzie się w obecności dziecka. Podczas spotkania otrzymacie Państwo wszystkie informacje dot. formalności, odpłatności i wyposażenia.

3. Decyzję w sprawie możliwości przyjęcia dziecka do placówki otrzymacie Państwo drogą telefoniczną lub listowną.

4. Po zebraniu przez Państwa poniższej dokumentacji wymagane jest osobiste złożenie do Starostwa Powiatowego/ Urzędu Miasta wniosku o przyjęcie do naszej placówki dołączając zebrane dokumenty. Niezbędna dokumentacja: w nawiasie instytucje odpowiedzialne na wystawienie stosownego dokumentu – orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) – inne orzeczenia – jeśli zostały wydane – odpis aktu urodzenia (Urząd Stanu Cywilnego) – potwierdzenie zameldowania na pobyt stały (Urząd Miasta, Gminy, Biuro Meldunkowe) – zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pobytu w MOS i chorobach przewlekłych (lekarz rodzinny) – zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia psychicznego i aplikowanych lekach – w przypadku kontaktu ze specjalistą – wypisy ze szpitala – w przypadku pobytu w placówkach leczniczych – opinie psychologiczno-pedagogiczne – jeśli zostały wydane – ostatnie świadectwo szkolne oraz aktualny wykaz ocen.

5. Po otrzymaniu skierowania wydanego przez Starostwo Powiatowe w Oławie, ustalimy z Państwem telefonicznie termin przyjęcia dziecka do placówki.

UWAGI KOŃCOWE

Nie zastosowanie się do w/w może być potraktowane jako rezygnacja z ubiegania się o miejsce w naszej placówce. Odmowa przyjęcia do naszej placówki, może nastąpić w wypadku: – braku wolnego miejsca – niespełnienia warunków formalnych – znacznej odległości miejsca zamieszkania i trudności związanych z dojazdem do domu – wymagań stałego leczenia, indywidualnej opieki dziecka – potwierdzenia uzależnienia od środków odurzających, substancji psychoaktywnych

Tutaj znajdują się wzory dokumentów niezbędnych przy przyjęciu dziecka do placówki.

W porozumieniu z dyrektorem placówki o przyjęciu decydują niżej wymienione osoby.

W przypadku wszelkich trudności i pytań związanych z procedurą przyjęcia prosimy o kontakt z:

1. dyrektor – Małgorzata Mrozińska tel. 71-313-37-44

3. pedagog MOS – Aleksandra Horbal tel. 71-313-37-44 wew. 25 lub 505-302-560

Opracowano: maj 2021 Małgorzata Mrozińska